WordPress获取所有页面ID函数:get_all_page_ids

2022/07/13

WordPress函数get_all_page_ids用于获取所有页面的ID,以数组的形式返回结果,该函数没有任何参数。

get_all_page_ids()

函数使用示例

以下示例代码输出所有页面的链接列表:

$page_ids = get_all_page_ids();
echo '<h3>页面:</h3><ul>';
foreach($page_ids as $page) {
	echo '<li><a href="' . get_permalink($page) . '">' . get_the_title($page) . '</a></li>';
}
echo '</ul>';

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注